Colné doklady a tlačivá

Naši zákazníci, ktorými sú špedičné a obchodné spoločnosti a v priamom styku aj ich pracovníci, vodiči kamiónov prepravných spoločností, sa môžu spoľahnúť na to, že správne pripravíme všetky dokumenty potrebné pre vývoz (EXPORT) a dovoz (IMPORT) tovaru a tým im ušetríme veľa času a následkov, ktoré plynú z nesprávne vyplnenej dokumentácie.

Každodenne najčastejšie spracovávame:

  • Jednotný colný doklad (EX1) je prepustený v priemere od 15min-30min  /na základe plnej moci/
  • Na základe legislatívnych nariadení (Zákon 273/2015 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony; Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. apríla 2014 č. MF/009269/2014-173 o jednotnom formáte elektronických správ vytváraných a odosielaných prostredníctvom prístupových miest) došlo k 28.04.2018 k automatizovanému prepúšťaniu colného vyhlásenia – zjednodušený postup.
  • Tranzitný prepravný doklad cez jednotlivé štáty –  TIR CARNET /napr. EU, BY,RU,AZ,GZ,…/  /OD PREPRAVCU/
  • Vystavenie dokladov o pôvode a štatúte tovaru ATR, EUR1, Certifikat of origin
  • Registrácia nových klientov do colnej databázy EORI
  • Poskytnutie ručenia CD v lehote 10-15dní

Vodiči kamiónov u nás vždy ocenia, že sa s nimi dokážeme dohovoriť v ich domácom jazyku prevažne UA,ANJ a potrebnú dokumentáciu im vystavíme „na počkanie“, počas toho, kým si u nás vypijú kávu.