Žiadosť o pridelenie EORI

Chcete sa zaregistrovať/zaevidovať?

» Žiadosť o pridelenie EORI

Ak chcete vykonávať činnosť, na ktorú sa vzťahujú colné predpisy, musíte požiadať o registráciu vyplnením » Žiadosť o pridelenie čísla EORI.

Registrácia prebieha elektronicky, na základe zaslania žiadosti e-mailom spolu s naskenovanými potrebnými dokladmi.

Tlačivá, ktoré môžete potrebovať ku registrácii do EORI:

»   Žiadosť o zápis osoby do APV CReg

»   Žiadosť o pridelenie čísla EORI (slovensky)

»   Žiadosť o pridelenie čísla EORI (anglicky)

»   Žiadosť o zmenu alebo opravu zápisu subjektu a pridelenie čísla EORI

K žiadosti je potrebné priložiť jeden z uvedených Výpisov (originál, ktorý nesmie byť starší viac, ako 6 mesiacov a tiež dokumenty uvedené v bode 2-4:

 1. Výpis z:
 • registra združení obcí,
 • registra neinvestičných fondov,
 • registra strán,
 • registra záujmových združení právnických osôb,
 • registra spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov,
 • registra organizácií s medzinárodným prvkom,
 • registra nadácií,
 • a iné
 1. Osvedčenie o registrácii a pridelení IČ DPH prípadne DIČ.
 1. Osvedčenie alebo potvrdenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty v inom štáte (ak je subjekt registrovaný aj v inom štáte)
 1. Číslo osobitného účtu daňovníkaide o číslo účtu pridelené subjektu daňovým úradom.  Skladá sa z predčíslia (označuje druh dane), zo základného čísla účtu (označuje daňový subjekt) a z identifikačného kódu Štátnej pokladnice (8180). Pre účely registrácie je potrebné uvádzať základné číslo účtu (obsahuje desať číslic v tvare napr. 8021199940).

V prípade, ak hospodársky subjekt má pridelené skupinové IČ pre DPH, tak spolu s Osvedčením o registrácii a pridelení IČ DPH je povinný doložiť aj Osvedčenie o pridelení DIČ, nakoľko v tomto prípade bude číslo EORI pozostávať z SK + DIČ.

V Slovenskej republike je registračným orgánom pre číslo EORI finančná správa. Registračným útvarom je oddelenie výmeny informácií o rizikách Poprad. Vyplnené registračné formuláre je možné na registračný útvar zaslať týmito spôsobmi:

 1. e-mailomEORI@financnasprava.sk-
  v predmete správy je potrebné uvádzať názov hospodárskeho subjektu; pred odoslaním registrácie odporúčame skontrolovať kvalitu naskenovaných súborov - musia byť čitateľné.
 2. poštou na adresuFinančné riaditeľstvo SR, oddelenie výmeny informácií o rizikách Poprad, Karpatská 13, 05801, Poprad

Nakoľko číslo EORI slúži ako spoločný referenčný údaj pri styku s colnými orgánmi na celom území EÚ, každý hospodársky subjekt má povinnosť sa zaregistrovať v tom členskom štáte, kde má svoje sídlo alebo obvykle vykonáva svoju činnosť.

Registrácia v iných členských štátoch nie je potrebná.  

Pomôžeme Vám bezplatne zaregistrovať firmu alebo FO.