Slovník pojmov

A
ADR Európska dohoda o medzinárodnej cestnej doprave nebezpečného tovaru
AETR Európska dohoda o práci posádok vozidiel v medzinárodnej cestnej doprave
Antidumpingové clo clo používané ako opatrenie EÚ voči neobvykle nízkym cenám dovážaných produktov zvyčajne na ochranu záujmov domácich výrobcov
APV CRcg zápis FO (nie EORI)
ATA Skutočná doba príjazdu
ATD Skutočná doba odjazdu
AVI Živé zvieratá
B
b/c Hromadný náklad
B/L Konosament/náložný list
C
Carnet ATA Medzinárodný dokument pre dočasný dovoz
Carnet

TIR

Medzinárodný prepravný doklad pri cestnej doprave
CK Colné konanie na colnici
CLO = (tovar + doprava + poistenie) x sadzba cla
CMR nákl.list Prepravný doklad v rámci zmluvy CMR
CMR zmluva Medzinárodná zmluva o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej doprave
COLNÉ REŽIMY Sú rôzne druhy obchodov medzi kupujúcim a predávajúcim ,ktorý určuje či ide o priamy predaj/kúpa za odplatu, predaj/kúpa zdarma na reklamné účely, zapožičanie tovaru, prenájom či dočasné použitie, prípadne oprava tovaru.
Colný dlh Výmer dovozného CLA a DPH od finančnej správy pre SR /stretnete sa s ním pri dovoze

= CLO + DPH

Colná hodnota Všetky náklady, ktoré vznikajú mimo územia EÚ a do času colného konania (cena za tovar + dopravu + balné ak je + iné poplatky)
Colný status Je status tovaru, ktorý vyjadruje či ide o tovar EÚ alebo nie.
CEMT povolenie na medzinárodnú nákladnú dopravu. Vydáva ho Ministerstvo dopravy.

  • Jednorazove povolení - platní pre cestu tam späť
  • Krátkodobé alebo trvalé povolenia CEMT - platné na 30 dní alebo po dobu 1 roka (pre vozidla EURO IV emisná norma)
CV Colné vyhlásenie – samotné JCD/EX1
D
DCH Deklarácia colnej hodnoty
DCHd Deklarácia colnej hodnoty doplnková
DGR Nebezpečný tovar
DGR Nebezpečný tovar
Deklarant Osoba, ktorá je zodpovedná za spracovanie colných dokladov pre zákazníka – každá osoba si môže určiť colného zástupcu a zastúpenie môže byť priame (pri ktorom colný zástupca koná v mene a na účet inej osoby) alebo nepriame (pri ktorom colný zástupca koná vo vlastnom mene, ale na účet inej osoby)
DPH = (CLO + tovar + doprava + poistenie) x 20%
E
EUR Označenie EURo palety
EUR.1 Osvedčenie o pôvode tovaru – slúži k úľavám na colných poplatkoch pri dovoze. Vystavuje sa nad 6.000€
EX, EX1 Vývozný sprievodný doklad
ECKW Modul pre spracovanie vývozov a sledovanie výstupu z EÚ
Edovoz Modul pre spracovanie dovozov spolu s platobnými výmermi
EUR1 Spracovanie osvedčení potrebné k vývozom, t.j. certifikát na pôvod tovaru a štatút tovaru.
EORI kód je to 7 miestny colný kód, registrácia firiem a fyzických osôb do colného deklaračného systému. Bez tohto colného EORI kódu nie je možné spraviť akýkoľvek colný /alebo deklaračný úkon. Najčastejšie pôjde o číslo identické s IČ DPH alebo SK + DIČ.Pre FO –->APV Creg
F
FCR Špeditérske potvrdenie o prijatí zásielky, tovaru
G
GSP Všeobecný colný systém preferencií
 

H

HS kód Číslo colného sadzobníka
HS COD, TARIFNÝ KÓD -  je colno-tarifné zatriedenie tovaru do rôznych druhov kapitol .

-  existujú 99 kapitol, kde každý tovar má svoje 8-10 číselné označenie , a podľa toho do ktorej kapitoly sa   daný tovar colne zatriedi, tým sa určuje výška CLA a DPH pri dovoze tovaru.

I
IČ DPH Firmy podliehajúce DPH (platcovia)
Import Dovezený tovar
Export Vyvážaný tovar
 

ICS

Dovozný kontrolný systém pre potreby analýzy spoločných bezpečnostných rizík , ktorý vykonávajú colné úrady na vonk. hranici EÚ
INTRASTAT - štatistický systém pre sledovanie pohybu tovaru medzi členskými štátmi v EÚ.

- je to spracovanie faktúr na mesačnej báze v systéme INTRASTAT – mesačné výkazy

IOD Informácia o doručení
IRU Medzinárodná únia cestnej dopravy
Incoterms 2017 je súbor skratiek FCA,DDP,DDU.....ktoré určujú kto za akých zmluvných podmienok bude platiť dopravu, kto kedy a kde prevezme tovar, otázka prechodu vlastníckych práv. Určujú vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim.
J
JCD Jednotná colná deklarácia
JCDd Jednotná colná deklarácia doplnková
JCD/EX1 Jednotný colný doklad – tlačivo, ktoré deklarant spracuje pri dovoze a vývoze
JCDwin - deklaračný systém,program pre spracovanie dovozu, vývozu, tranzitu, ktorý funguje na elektronickej báze medzi deklarantom/klientom a finančnou správou SR
Jednorazové povolenie Platí pre cestu tam a späť
 
K
Karnet TIR Medzinárodný doklad používaný v rámci tranzitného colného režimu TIR (Dohoda TIR)
Krátkodobé povolenia CEMT Platné pre dobu 30 dní (pre vozidlá EURO IV a lepšie)
 
L
LCL Čiastočný náklad pre kontajner
LDM Ložný meter
M
MRN EAD - čiarový kód z EX1, T1, pre načítanie do colného systému.
 

N

NCTS Elektronický systém prenosu dát v medzinárodnom režime tranzitu
NCTS Odosielateľ Spracovanie tranzitných vyhlásení TIR CARNET
O
OTIF Zásielka, ktorá je doručená včas a v úplnosti
P
Preclenie Používa sa to v spojení s dovozom, kedy sa tovar dováža smerom z tretích krajín do EÚ
Prepustenie tovaru Je úkon colného orgánu, ktorý umožňuje nakladať s tovarom za podmienok ustanovených pre colný režim, do ktorého je tovar prepustený.
R
REX Registrovaný exportér, vývozca pre upustenia od CLA
T
T2L Doklad, ktorý preukazuje status tovaru Spoločenstva
TDD Tranzitný sprevádzajúci doklad v režime tranzitu
Trvalé povolenia CEMT Platné na dobu jedného kalendárneho roku (pre vozidlá EURO IV a lepšie).
V
VDD Vývozný sprevádzajúci doklad
VPD Výdavkový pokladničný doklad
Z
Zaclenie Používa sa to v spojení vývozu, kedy sa tovar vyváža smerom von z EÚ