Slovník pojmov

A 
ADREurópska dohoda o medzinárodnej cestnej doprave nebezpečného tovaru
AETREurópska dohoda o práci posádok vozidiel v medzinárodnej cestnej doprave
Antidumpingové cloclo používané ako opatrenie EÚ voči neobvykle nízkym cenám dovážaných produktov zvyčajne na ochranu záujmov domácich výrobcov
APV CRcgzápis FO (nie EORI)
ATASkutočná doba príjazdu
ATDSkutočná doba odjazdu
AVIŽivé zvieratá
B 
b/cHromadný náklad
B/LKonosament/náložný list
C 
Carnet ATAMedzinárodný dokument pre dočasný dovoz

Carnet

TIR

Medzinárodný prepravný doklad pri cestnej doprave
CKColné konanie na colnici
CLO= (tovar + doprava + poistenie) x sadzba cla
CMR nákl.listPrepravný doklad v rámci zmluvy CMR
CMR zmluvaMedzinárodná zmluva o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej doprave
COLNÉ REŽIMYSú rôzne druhy obchodov medzi kupujúcim a predávajúcim ,ktorý určuje či ide o priamy predaj/kúpa za odplatu, predaj/kúpa zdarma na reklamné účely, zapožičanie tovaru, prenájom či dočasné použitie, prípadne oprava tovaru.
Colný dlh

Výmer dovozného CLA a DPH od finančnej správy pre SR /stretnete sa s ním pri dovoze

= CLO + DPH

Colná hodnotaVšetky náklady, ktoré vznikajú mimo územia EÚ a do času colného konania (cena za tovar + dopravu + balné ak je + iné poplatky)
Colný statusJe status tovaru, ktorý vyjadruje či ide o tovar EÚ alebo nie.
CEMT

povolenie na medzinárodnú nákladnú dopravu. Vydáva ho Ministerstvo dopravy.

  • Jednorazove povolení – platní pre cestu tam späť
  • Krátkodobé alebo trvalé povolenia CEMT – platné na 30 dní alebo po dobu 1 roka (pre vozidla EURO IV emisná norma)
CVColné vyhlásenie – samotné JCD/EX1
D 
DCHDeklarácia colnej hodnoty
DCHdDeklarácia colnej hodnoty doplnková
DGRNebezpečný tovar
DGRNebezpečný tovar
DeklarantOsoba, ktorá je zodpovedná za spracovanie colných dokladov pre zákazníka – každá osoba si môže určiť colného zástupcu a zastúpenie môže byť priame (pri ktorom colný zástupca koná v mene a na účet inej osoby) alebo nepriame (pri ktorom colný zástupca koná vo vlastnom mene, ale na účet inej osoby)
DPH= (CLO + tovar + doprava + poistenie) x 20%
E 
EUROznačenie EURo palety
EUR.1Osvedčenie o pôvode tovaru – slúži k úľavám na colných poplatkoch pri dovoze. Vystavuje sa nad 6.000€
EX, EX1Vývozný sprievodný doklad
ECKWModul pre spracovanie vývozov a sledovanie výstupu z EÚ
EdovozModul pre spracovanie dovozov spolu s platobnými výmermi
EUR1Spracovanie osvedčení potrebné k vývozom, t.j. certifikát na pôvod tovaru a štatút tovaru.
EORI kódje to 7 miestny colný kód, registrácia firiem a fyzických osôb do colného deklaračného systému. Bez tohto colného EORI kódu nie je možné spraviť akýkoľvek colný /alebo deklaračný úkon. Najčastejšie pôjde o číslo identické s IČ DPH alebo SK + DIČ.Pre FO –->APV Creg
F 
FCRŠpeditérske potvrdenie o prijatí zásielky, tovaru
G 
GSPVšeobecný colný systém preferencií

 

H

 
HS kódČíslo colného sadzobníka
HS COD, TARIFNÝ KÓD

  je colno-tarifné zatriedenie tovaru do rôznych druhov kapitol .

  existujú 99 kapitol, kde každý tovar má svoje 8-10 číselné označenie , a podľa toho do ktorej kapitoly sa   daný tovar colne zatriedi, tým sa určuje výška CLA a DPH pri dovoze tovaru.

I 
IČ DPHFirmy podliehajúce DPH (platcovia)
ImportDovezený tovar
ExportVyvážaný tovar

 

ICS

Dovozný kontrolný systém pre potreby analýzy spoločných bezpečnostných rizík , ktorý vykonávajú colné úrady na vonk. hranici EÚ
INTRASTAT

– štatistický systém pre sledovanie pohybu tovaru medzi členskými štátmi v EÚ.

– je to spracovanie faktúr na mesačnej báze v systéme INTRASTAT – mesačné výkazy

IODInformácia o doručení
IRUMedzinárodná únia cestnej dopravy
Incoterms 2017je súbor skratiek FCA,DDP,DDU…..ktoré určujú kto za akých zmluvných podmienok bude platiť dopravu, kto kedy a kde prevezme tovar, otázka prechodu vlastníckych práv. Určujú vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim.
J 
JCDJednotná colná deklarácia
JCDdJednotná colná deklarácia doplnková
JCD/EX1Jednotný colný doklad – tlačivo, ktoré deklarant spracuje pri dovoze a vývoze
JCDwin– deklaračný systém,program pre spracovanie dovozu, vývozu, tranzitu, ktorý funguje na elektronickej báze medzi deklarantom/klientom a finančnou správou SR
Jednorazové povoleniePlatí pre cestu tam a späť
 K 
Karnet TIRMedzinárodný doklad používaný v rámci tranzitného colného režimu TIR (Dohoda TIR)
Krátkodobé povolenia CEMTPlatné pre dobu 30 dní (pre vozidlá EURO IV a lepšie)
 L 
LCLČiastočný náklad pre kontajner
LDMLožný meter
M 
MRNEAD – čiarový kód z EX1, T1, pre načítanie do colného systému.
 N 
NCTSElektronický systém prenosu dát v medzinárodnom režime tranzitu
NCTS OdosielateľSpracovanie tranzitných vyhlásení TIR CARNET
O 
OTIFZásielka, ktorá je doručená včas a v úplnosti
P 
PrecleniePoužíva sa to v spojení s dovozom, kedy sa tovar dováža smerom z tretích krajín do EÚ
Prepustenie tovaruJe úkon colného orgánu, ktorý umožňuje nakladať s tovarom za podmienok ustanovených pre colný režim, do ktorého je tovar prepustený.
R 
REXRegistrovaný exportér, vývozca pre upustenia od CLA
T 
T2LDoklad, ktorý preukazuje status tovaru Spoločenstva
TDDTranzitný sprevádzajúci doklad v režime tranzitu
Trvalé povolenia CEMTPlatné na dobu jedného kalendárneho roku (pre vozidlá EURO IV a lepšie).
V 
VDDVývozný sprevádzajúci doklad
VPDVýdavkový pokladničný doklad
Z 
ZacleniePoužíva sa to v spojení vývozu, kedy sa tovar vyváža smerom von z EÚ