Slovník pojmov

A  
ADR Európska dohoda o medzinárodnej cestnej doprave nebezpečného tovaru
AETR Európska dohoda o práci posádok vozidiel v medzinárodnej cestnej doprave
ATA Skutočná doba príjazdu
ATD Skutočná doba odjazdu
AVI Živé zvieratá
B  
b/c Hromadný náklad
B/L Konosament/náložný list
C  
Carnet ATA Medzinárodný dokument pre dočasný dovoz

Carnet

TIR

Medzinárodný prepravný doklad pri cestnej doprave
CMR nákl.list Prepravný doklad v rámci zmluvy CMR
CMR zmluva Medzinárodná zmluva o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej doprave
COLNÉ REŽIMY Sú rôzne druhy obchodov medzi kupujúcim a predávajúcim, ktoré určujú či ide o priamy predaj/kúpu, za odplatu, predaj/kúpu zdarma na reklamné účely, zapožičanie tovaru, prenájom či dočasné použitie, prípadne oprava tovaru. Pasívny či aktívny zušľachťovací styk ...
Colný dlh Výmer dovozného CLA a DPH od finančnej správy pre SR /stretnete sa s ním pri dovoze
CEMT povolenie na medzinárodnú nákladnú dopravu. Vydáva ho Ministerstvo dopravy.
D  
DCH Deklarácia colnej hodnoty
DCHd Deklarácia colnej hodnoty doplnková
DGR Nebezpečný tovar
DGR Nebezpečný tovar
Deklarant Osoba, ktorá je zodpovedná za spracovanie colných dokladov pre zákazníka
E  
EUR Označenie EURo palety
EUR.1 Osvedčenie o pôvode tovaru – slúži k úľavám na colných poplatkoch pri dovoze. Vystavuje sa nad 6.000€
EX, EX1 Vývozný sprievodný doklad
ECKW Modul pre spracovanie vývozov a sledovanie výstupu z EÚ
Edovoz Modul pre spracovanie dovozov spolu s platobnými výmermi
EUR1 Spracovanie osvedčení potrebné k vývozom, t.j. certifikát na pôvod tovaru a štatút tovaru.
EORI Je 7 miestny colný kód, registrácia firiem a fyzických osôb do colného deklaračného systému. Bez tohto colného EORI kódu nie je možné vykonať akýkoľvek colný /alebo deklaračný úkon. Najčastejšie ide o číslo identické s IČ DPH alebo SK + DIČ.
F  
FCR Špeditérske potvrdenie o prijatí zásielky, tovaru

 

H

 
HS kód Číslo colného sadzobníka
HS COD, TARIFNÝ KÓD - je colno-tarifné zatriedenie tovaru do rôznych druhov kapitol .
- existujú 99 kapitol, kde každý tovar má svoje 8-10 číselné označenie , a podľa toho, do ktorej kapitoly sa
daný tovar colne zatriedi, tým sa určuje výška CLA a DPH pri dovoze tovaru.
I  
Import Dovezený tovar
Export Vyvážaný tovar

 

ICS

Dovozný kontrolný systém pre potreby analýzy spoločných bezpečnostných rizík , ktorý vykonávajú colné úrady na vonk. hranici EÚ
INTRASTAT - štatistický systém pre sledovanie pohybu tovaru medzi členskými štátmi v EÚ.
- je to pracovanie faktúr na mesačnej báze v systéme INTRASTAT – mesačné výkazy
IOD Informácia o doručení
IRU Medzinárodná únia cestnej dopravy
Incoterms 2017 je súbor skratiek FCA,DDP,DDU....., ktoré určujú, kto, za akých zmluvných podmienok bude platiť dopravu, kto, kedy a kde prevezme tovar: Je to prechod vlastníckych práv - určuje sa tým vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim.
J  
JCD Jednotná colná deklarácia
JCDd Jednotná colná deklarácia doplnková
JCD/EX1 Jednotný colný doklad – tlačivo, ktoré deklarant spracuje pri dovoze a vývoze
Jednorazové povolenie Platí pre cestu tam a späť
 
K
 
Karnet TIR Medzinárodný doklad používaný v rámci tranzitného colného režimu TIR (Dohoda TIR)
Krátkodobé povolenia CEMT Platné pre dobu 30 dní (pre vozidlá EURO IV a lepšie)
 
L
 
LCL Čiastočný náklad pre kontajner
LDM Ložný meter
M  
MRN EAD - čiarový kód pre načítanie

 

N

 
NCTS Elektronický systém prenosu dát v medzinárodnom režime tranzitu
NCTS Odosielateľ Spracovanie tranzitných vyhlásení TIR CARNET
O  
OTIF Zásielka, ktorá je doručená včas a v úplnosti
   
P  
Preclenie Používa sa v spojení s dovozom, kedy sa tovar dováža smerom z tretích krajín do EÚ
T  
T2L Doklad, ktorý preukazuje status tovaru Spoločenstva
TDD Tranzitný sprevádzajúci doklad v režime tranzitu
Trvalé povolenia CEMT Platné na dobu jedného kalendárneho roku (pre vozidlá EURO IV a lepšie).
V  
VDD Vývozný sprevádzajúci doklad
Z  
Zaclenie Používa sa  v spojení vývozu, kedy sa tovar vyváža smerom von z EÚ