DOVOZ (IMPORT) / VÝVOZ (EXPORT)

Spoločnosť MDT-Zolltrans, s.r.o. vám garantuje kvalitu svojich produktov dlhoročnými skúsenosťami v poskytovaní colno – deklaračných služieb pri dovoze (IMPORT-e), vývoze (EXPORT-e) a tranzite tovarov, odbornou úrovňou zamestnancov a tiež korektnou spoluprácou s príslušnými colnými orgánmi.

Pre dovoz (IMPORT) a vývoz (EXPORT) tovaru

Poskytujeme pre dovoz (IMPORT) a vývoz (EXPORT) „do“ a „z“ tretích krajín colno – deklaračné služby pre prepravu:

 • Cestnú
 • Leteckú
 • Námornú
 • Železničnú
 • Nákladnú
 • Kombinovanú
 • Poštovú zásielku

 

Čo všetko vám vieme zabezpečiť:

Komplexné colno - deklaračné služby

 • Zaregistrujeme vašu spoločnosť v systéme EORI (Economic Operators' Registration and Identification system -  systém registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov a iných osôb, ktoré podnikajú na území EÚ. Číslo EORI je maximálne 17 znakový alfanumerický kód. Počiatočné písmená sú kód členského štátu EÚ, v ktorom je subjekt zaregistrovaný. V prípade slovenských subjektov je to kód „SK“).
 • Vystavíme vám colné vyhlásenia do všetkých colných režimov
 • Vystavíme vám tranzitné vyhlásenia T1 – doklad, ktorý slúži na preclievanie tovaru dovážaného alebo vyvážaného z EÚ, ktorý nie je vyrobený v EÚ alebo tovar vyrobený v EÚ, vyvážaný mimo EÚ, a ktorý podlieha osobitnej evidencii
 • Spoľahlivo vás zastúpime v colnom konaní (aj zahraničných klientov)
 • Ako bonus vám poskytneme pri dlhodobej spolupráci výhodné zmluvné ceny.

 

PRI DOVOZE (IMPORT-e) tovaru vám vystavíme:

 • Jednotný colný doklad (JCD) a jednotný colný doklad doplnkový (JCDd) - vypĺňa sa pri dovoze (IMPORT-e) tovaru z krajiny mimo územia EÚ.
 • Ručíme za colný dlh po dobu 10 dní

 

PRI VÝVOZE (EXPORT-e) tovaru vám vystavíme:

 • Jednotný colný doklad JCD, JCDd – elektronickou formou
 • TIR Carnet (medzinárodný tranzitný colný doklad platný v členských krajinách Dohovoru TIR, používaný v cestnej doprave pri tranzite tovaru, kedy je preprava vykonávaná bez zmeny nákladu cez jednu alebo viac hraníc v cestných vozidlách, jazdných súpravách alebo kontajneroch s podmienkou, že sa časť prepravy medzi jej začiatkom a koncom vykonáva po ceste) do štátov RU, BY, UA, CH – elektronickou formou
 • Doklad o štatúte tovaru T2L (doklad o kategórii, zaradení tovaru)
 • Doklad osvedčenia o pôvode tovaru EUR1 (osvedčenie o pôvode tovaru – slúži k úľavám na colných poplatkoch pri dovoze, vystavuje sa nad 6000€)
 • Doklad osvedčenia o pôvode tovaru pre Turecko ATR
 • Tranzitné colné vyhlásenie T1
 • Medzinárodný prepravný list CMR - CMR je dohoda o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej doprave. Vzťahuje sa na každú zmluvu pri cestnej preprave zásielok za úhradu realizovanú v rámci medzinárodnej kamiónovej dopravy, ak miesto prevzatia zásielky a miesto dodania zásielky je v dvoch rôznych štátoch, z ktorých aspoň jeden je zmluvným štátom Dohody CMR.

 

REEXPORTY
Pre klientov, ktorí uskutočňujú prepravy z členských štátov EÚ (AT, CZ, DE, IT...) do nečlenských štátov (RU, UA...). Možnosť neutralizácie papierov formou otvorenia TIR Carnetu  a následného ukončenia EX.