Intrastat

V súčasnej dobe takmer každá oblasť podnikania zahŕňa obrovské množstvo rôznych dokladov, ktoré podnikateľ musí stále sledovať, pravidelne vyplňovať a stále kamsi zasielať.

Keďže bol na území EÚ vytvorený jednotný trh, zrušili sa hranice, odpadla povinnosť vypĺňať colné doklady tovaru, ktorý bol do danej krajiny dovážaný alebo vyvážaný.

Systém INTRASTAT

Keďže štatistický úrad využíval colné doklady ako zdroj údajov, musel ho nahradiť pre tieto účely iný systém. Preto vznikol 01.01.1993 systém Intrastat. Tento zbiera priamo od príjemcov a dodávateľov údaje na zostavenie rôznych štatistík týkajúcich  sa obchodu medzi členskými štátmi EÚ a je napojený na daň z pridanej hodnoty. Informácie z Intrastatu patria aj medzi základné ukazovatele ovplyvňujúce hospodársku politiku vlády.  Európska komisia ich využíva na monitorovanie vývoja jednotného trhu, tvorbu európskej poľnohospodárskej a obchodnej politiky a sú neoddeliteľnou súčasťou štatistiky o globálnom obchode s tovarom.

Do pozornosti dávame všetkým podnikateľom, ktorí obchodujú s členskými krajinami EÚ:

  • Štatistický úrad SR stanovil pre rok 2021 asimilačný prah pre prijatie vo výške 1 000 000,- € a pre odoslanie 1 000 000,- €.
  • Prekročenie prahu oslobodenia sa sleduje zvlášť pre prijatie a zvlášť pre odoslanie.
  • Právnické a fyzické osoby (vrátane súkromných osôb), ktoré nemajú povinnosť predkladať daňové priznanie DPH sú oslobodené od povinnosti poskytovať informácie v rámci systému INTRASTAT-SK.

My vás vieme  odbremeniť od starostí navyše a ušetriť váš čas. Stačí, ak nás splnomocníte  týmto registračným formulárom v rámci INTRASTU-SK.

Ak potrebujete vedieť viac informácií,  nájdete ich TU.

Prah oslobodenia na rok 2022 (sledovaný rok) bude rovnaký pre dovoz a vývoz tovaru  v rámci EÚ a je stanovený vo výške 1 000 000 eur. Pre subjekty, ktoré pôsobia v odvetviach pôdohospodárstva a potravinárstva, budú zachované prahy oslobodenia 200 000 eur pre dovoz tovaru v rámci EÚ a 400 000 eur pre vývoz tovaru v rámci EÚ. Nižšie prahy oslobodenia sa vzťahujú na subjekty, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky s hlavnou činnosťou podľa SK NACE:

  1. Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
  2. Lesníctvo a ťažba dreva
  3. Rybolov a akvakultúra
  4. Výroba potravín
  5. Výroba nápojov
  6. Výroba tabakových výrobkov

Referenčné obdobie pre výpočet spravodajskej povinnosti pre rok 2022 je 01.10.2020 – 30.09.2021.