Pôvod tovaru k EUR.1

Vstupom Slovenskej republiky do EÚ bola nanovo upravená problematika colných preferencií a s tým spojených prehlásení o preferenčných pôvodoch. Vzhľadom na množstvo otázok sme pre Vás pripravili stručný všeobecný popis legislatívnych požiadaviek a ďalej informáciu o tom, ako je táto oblasť riešená u nás.

1. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA PRAVIDEL PÔVODU

1.1 Pôvod tovaru

Inštitút pravidiel pôvodu výrobkov a tovaru je úzko prepojený s colnou problematikou. V rámci EÚ sa uplatňuje niekoľko typov colných sadzieb, okrem iného i tzv. preferenčné clá, ktoré predstavujú zvýhodnenie oproti ostatným colným sadzbám.

Problematika je upravená množstvom zmlúv EÚ s jednotlivými krajinami, či skupinami krajín alebo formou jednostranných opatrení zo strany EÚ voči vybraným skupinám krajín. Obsahom týchto zmlúv sú pravidlá, ktoré vedú k určeniu pôvodu výrobkov a tovaru v konkrétnej krajine, a to formou presných definícií, ktoré sa vzťahujú k jednotlivým kapitolám Harmonizovaného systému klasifikácie výrobkov.

Účelom je presné rozlíšenie pôvodu výrobku a určenie, či tovar má nárok na uplatnenie preferenčnej colnej sadzby pri jeho vývoze a ide teda o tovar preferenčného pôvodu, alebo nie.

1.2 Preferenčné dohody EÚ a jednostranné preferenčné opatrenia EÚ

EÚ má zmluvne dohodnuté preferenčné dohody či jednostranné preferencie prakticky so všetkými štátmi sveta, s výnimkou USA, Kanady, Austrálie, Nového Zélandu, Japonska, Kórei, Tchaj-wanu, Hongkongu a Singapuru. Výrobky týchto vymenovaných krajín majú vždy nepreferenčný pôvod a nevzťahujú sa na ne preferenčné colné sadzby.

1.3 Použitie pravidiel pôvodu

Všetky preferenčné zmluvy EÚ a jednostranné opatrenia EÚ, obsiahnuté v Nariadení Komisie (EHS) č. 2454/93, Vykonávací predpis k Colnému kódexu EÚ v znení Nariadenia Komisie (ES) č. 1602/2000 obsahujú podrobné pravidlá pre určovanie pôvodu tovaru, hlavne definujú tzv. dostatočné a nedostatočné opracovanie a spracovanie výrobkov. V prílohách sú uvedené prehľady výrobkov podľa kapitol harmonizovaného systému, vrátane ich konkrétnych spôsobov opracovania a spracovania, ktoré sú potrebné pre získanie preferenčného statusu výrobku v konkrétnej krajine, v ktorej sa takéto opracovanie alebo spracovanie vykonáva.

VIAC INFO TU www.povod.sk   – podľa krajiny vývozu

2. PREUKAZOVANIE PÔVODU V EÚ

2.1 Právna úprava preukazovania pôvodu

Vstup do EÚ zaviedol povinnosť aplikovať obsah Nariadenia Rady (ES) 1207/2001 v znení neskorších predpisov (č. 1617/2006) a (prílohy I – IV tohto Nariadenia Rady) do praxe.

Všeobecne sa pôvod výrobkov a tovaru preukazuje v princípe dvoma spôsobmi, a to prehlásením výrobcu/dodávateľa alebo na formulári EUR.1.

Pre použitie uvedených foriem prehlásenia je podstatné, či dodávateľ má pridelené oprávneníe tzv. schváleného vývozcu, ktoré umožňuje využit zjednodušené colné postupy pri vývoze tovaru.

2.2 Prehlásenie výrobcu/dodávateľa

Jedná sa o písomný dokument, v ktorom výrobca alebo dodávateľ osvedčuje svojmu odberateľovi formou prehlásenia, že dodaný tovar má pôvod v ním uvedenej krajine. Môže mať formu prehlásenia na faktúre, na dodacom liste alebo formu samostatného dokumentu. Je možné ho vystaviť aj dodatočne po dodávke.

Jednotlivé typy prehlásenia je možné rozlíšiť podľa troch odlišných kritérií, a to či sa jedná o prehlásenie k výrobkom, ktoré majú preferenčný alebo nepreferenčný pôvod, ďalej či sa jedná o jednorázové prehlásenie alebo dlhodobé prohlásenie a  či sa týka obchodu v rámci EÚ alebo vývozu do krajín mimo EÚ.

2.3 Formuláre EUR.1

Dokument EUR.1 je vystavený príslušným colným úradom na základe písomnej žiadosti dodávateľa na predpísanom formulári. Predpísané vzory dokumentu EUR.1 a žiadosti sú súčasťou všetkých preferenčných dohôd EÚ a sú unifikované.

Preferenčné dohody EÚ stanovujú presné použitie dokumentu EUR.1. Ako dôkaz pôvodu tovaru slúži tento dokument výlučne v Tunisku a Maroku, kde sa nedá použiť forma písomného dodávateľského prehlásenia. Tiež sa používa v prípade obchodu s krajinami, s ktorými nemá EÚ preferenčné dohody (viď 1.2).