Pôvod tovaru k EUR.1, ATR, Certificate of Origin

Vstupom Slovenskej republiky do EÚ bola nanovo upravená problematika colných preferencií a s tým spojených prehlásení o preferenčných pôvodoch. Vzhľadom na množstvo otázok sme pre Vás pripravili stručný všeobecný popis legislatívnych požiadaviek a ďalej informáciu o tom, ako je táto oblasť riešená u nás.

 • preferenčný pôvod tovaru sa preukazuje vystavením dokladu EUR1, v preklade to znamená, že príjemca tovaru je oslobodený od claprípadne zníženie cla podľa aktuálneho platného colného zákona v danej krajine.
 • dôkaz o pôvode je platný 4 mesiace od dátumu jeho vydania vo vyvážajúcej krajine.
 • Pôvod tovaru je „ekonomická“ štátna príslušnosť obchodovaného tovaru.
  Viac informácii nájdete tu: Pôvod tovaru
 • Ak má tovar pôvod vo viacerých krajinách, za pôvodnú krajinu sa považuje tá, ktorá bola vo výrobe produktu ako posledná (čo sa týka jeho podstatnej zmeny) posledné podstatné a hospodársky odôvodnené spracovanie

1.nepreferenčný pôvod tovaru:

 • nikdy nezískame preferenčné zvýhodnenie, žiadnu výhodu, nezníži sa clo, tento pôvod podlieha sadzobným opatreniam ako colné kvóty, vyrovnávacie clá, antidumpingové clá, obchodné embargá, ochranné opatrenia.

V takom prípade si môžete nechať vystaviť Certifikat of origin. 

2.preferenčný pôvod tovaru:

 • jeho účel je existencia preferenčnej dohody medzi EÚ a obchodným partnerom, aby sme odbúrali clo, výrobok má preferenčný pôvod, ak je dostatočne opracovaný, úplne získaný, spracovaný výhradne na nepôvodných materiáloch EUR.1
 • zvyčajne sa tento doklad vystavuje, ak je tovar na faktúre v hodnote vyššej ako 6000 EUR, prípadne sa môže uviesť na faktúre číslo schváleného vývozcu, ak mu bolo pridelené.
 • v prípade ak je hodnota na faktúre nižšia ako 6000 EUR stačí samotné prehlásenie na faktúre

Preshlásenie

 • DOHOVORY medzi jednotlivými krajinami si viete overiť na Europa EU,
 • Systém colných preferencií
 • Pravidlá pôvodu PDF
 • Samotný doklad je podmienený dlhodobým vyhlásením dodávateľadodávateľskou faktúrou a ak je firma výrobná tak aj kalkuláciou výrobku ak sa tovar vyrába.
 • V prípade že firma daný výrobok iba nakúpila a ďalej ho predáva postačuje samotná dodávateľská faktúra + originál dlhodobé vyhlásenie podpísané dodávateľom, s platnosťou 2 roky.   
 • tovar ktorý bol dovezený mimo EÚ t.j. RU, UA, CH, bol preclený a ďalej je použitý pre vývoz, vtedy nie je možné na takýto tovar vystaviť doklad EUR1 – tento tovar nenadobúda pôvod EÚ.

/Do štátov ako USA,RU,BY,CN,TR sa EUR1 nevystavuje/

 • Dlhodobé vyhlásenie sa vystavuje od dňa vývozu. Platné 2 roky.
 • Tento doklad je možné vystaviť  duplikatne alebo dodatočne. (EUR1)
 • Ak je firma/vývozca schváleným vývozcom (REX) nie je potrebné vystavovať EUR1 – nahrádza ju „vyhlásenie na faktúre“, ktoré má pridelené svoje špecifické číslo.
 • Ak vývozca vystavuje EUR1 a jeho dodávateľ, od ktorého tovar kúpil je schváleným vývozcom, nemusí k dodávateľskej faktúre dokladovať dlhodobé vyhlásenie. Stačí nákupná faktúra s vyhlásením schváleného vývozcu (nahrádza dlhodobé vyhlásenie).

Sprievodné osvedčenie ATR:

Sprievodné osvedčenie je vystavené colným úradom krajiny vývozcu, umožňuje odpustenie cla v Turecku. Týmto dokladom sa preukazuje štatút tovaru. K jeho vystaveniu je potrebná nákupná faktúra bez dlhodobého vyhlásenia.

Sprievodné osvedčenie ATR sa vystavuje colným úradom krajiny vývozcu. Môže byť použitý pri preprave tovaru z členskej krajiny Európskeho spoločenstva do Turecka alebo z Turecka do členskej krajiny Európskeho spoločenstva

Vystavuje sa aj dodatočné alebo duplikatné tlačivo.

Certificate of origin

Medzinárodný obchodný doklad osvedčujúci nepreferenčný pôvod tovaru ,to znamená bol vyťažený/, vypestovaný/, vychovaný/ alebo vyrobený v danej krajine vývozu.

Aktuálne sa Certifikat of origin vystavuje už aj elektronicky s QR kódom, ktorý si môžete nechať vystaviť aj u nás. Zákazníkovi tak môžete zaslať tento doklad bez zbytočných papierovačiek.