Slovník pojmov

A 
ADREurópska dohoda o medzinárodnej cestnej doprave nebezpečného tovaru
AETREurópska dohoda o práci posádok vozidiel v medzinárodnej cestnej doprave
ATASkutočná doba príjazdu
ATDSkutočná doba odjazdu
AVIŽivé zvieratá
B 
b/cHromadný náklad
B/LKonosament/náložný list
C 
Carnet ATAMedzinárodný dokument pre dočasný dovoz

Carnet

TIR

Medzinárodný prepravný doklad pri cestnej doprave
CMR nákl.listPrepravný doklad v rámci zmluvy CMR
CMR zmluvaMedzinárodná zmluva o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej doprave
COLNÉ REŽIMYSú rôzne druhy obchodov medzi kupujúcim a predávajúcim, ktoré určujú či ide o priamy predaj/kúpu, za odplatu, predaj/kúpu zdarma na reklamné účely, zapožičanie tovaru, prenájom či dočasné použitie, prípadne oprava tovaru. Pasívny či aktívny zušľachťovací styk ...
Colný dlhVýmer dovozného CLA a DPH od finančnej správy pre SR /stretnete sa s ním pri dovoze
CEMTpovolenie na medzinárodnú nákladnú dopravu. Vydáva ho Ministerstvo dopravy.
D 
DCHDeklarácia colnej hodnoty
DCHdDeklarácia colnej hodnoty doplnková
DGRNebezpečný tovar
DGRNebezpečný tovar
DeklarantOsoba, ktorá je zodpovedná za spracovanie colných dokladov pre zákazníka
E 
EUROznačenie EURo palety
EUR.1Osvedčenie o pôvode tovaru – slúži k úľavám na colných poplatkoch pri dovoze. Vystavuje sa nad 6.000€
EX, EX1Vývozný sprievodný doklad
ECKWModul pre spracovanie vývozov a sledovanie výstupu z EÚ
EdovozModul pre spracovanie dovozov spolu s platobnými výmermi
EUR1Spracovanie osvedčení potrebné k vývozom, t.j. certifikát na pôvod tovaru a štatút tovaru.
EORIJe 7 miestny colný kód, registrácia firiem a fyzických osôb do colného deklaračného systému. Bez tohto colného EORI kódu nie je možné vykonať akýkoľvek colný /alebo deklaračný úkon. Najčastejšie ide o číslo identické s IČ DPH alebo SK + DIČ.
F 
FCRŠpeditérske potvrdenie o prijatí zásielky, tovaru

 

H

 
HS kódČíslo colného sadzobníka
HS COD, TARIFNÝ KÓD- je colno-tarifné zatriedenie tovaru do rôznych druhov kapitol .
- existujú 99 kapitol, kde každý tovar má svoje 8-10 číselné označenie , a podľa toho, do ktorej kapitoly sa
daný tovar colne zatriedi, tým sa určuje výška CLA a DPH pri dovoze tovaru.
I 
ImportDovezený tovar
ExportVyvážaný tovar

 

ICS

Dovozný kontrolný systém pre potreby analýzy spoločných bezpečnostných rizík , ktorý vykonávajú colné úrady na vonk. hranici EÚ
INTRASTAT- štatistický systém pre sledovanie pohybu tovaru medzi členskými štátmi v EÚ.
- je to pracovanie faktúr na mesačnej báze v systéme INTRASTAT – mesačné výkazy
IODInformácia o doručení
IRUMedzinárodná únia cestnej dopravy
Incoterms 2017je súbor skratiek FCA,DDP,DDU....., ktoré určujú, kto, za akých zmluvných podmienok bude platiť dopravu, kto, kedy a kde prevezme tovar: Je to prechod vlastníckych práv - určuje sa tým vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim.
J 
JCDJednotná colná deklarácia
JCDdJednotná colná deklarácia doplnková
JCD/EX1Jednotný colný doklad – tlačivo, ktoré deklarant spracuje pri dovoze a vývoze
Jednorazové povoleniePlatí pre cestu tam a späť
 
K
 
Karnet TIRMedzinárodný doklad používaný v rámci tranzitného colného režimu TIR (Dohoda TIR)
Krátkodobé povolenia CEMTPlatné pre dobu 30 dní (pre vozidlá EURO IV a lepšie)
 
L
 
LCLČiastočný náklad pre kontajner
LDMLožný meter
M 
MRNEAD - čiarový kód pre načítanie

 

N

 
NCTSElektronický systém prenosu dát v medzinárodnom režime tranzitu
NCTS OdosielateľSpracovanie tranzitných vyhlásení TIR CARNET
O 
OTIFZásielka, ktorá je doručená včas a v úplnosti
  
P 
PrecleniePoužíva sa v spojení s dovozom, kedy sa tovar dováža smerom z tretích krajín do EÚ
T 
T2LDoklad, ktorý preukazuje status tovaru Spoločenstva
TDDTranzitný sprevádzajúci doklad v režime tranzitu
Trvalé povolenia CEMTPlatné na dobu jedného kalendárneho roku (pre vozidlá EURO IV a lepšie).
V 
VDDVývozný sprevádzajúci doklad
Z 
ZacleniePoužíva sa  v spojení vývozu, kedy sa tovar vyváža smerom von z EÚ