Správny postup pri colnom konaní

Vývoz a dovoz tovaru je podmienený colným konaním. Ale to ti pripomínať nemusím. Vieš však, aký je správny postup pri colnom konaní? V colnom konaní totiž ide vlastne o to, že colný úrad rozhodne, či tvoj tovar prepustí do navrhovaného colného režimu a za akých podmienok alebo mu pridelí „colne schválené určenie“.

Poďme teda po poriadku.

Aký je  správny postup pri colnom konaní?

V prvom rade je dôležité predtým, ako začne colné konanie, byť registrovaný v systéme EORI, čiže potrebuješ mať pridelený 17 znakový alfanumerický kód, o ktorom som  ti písala už v predchádzajúcom maili.

Určite je dobré mať správne zatriedený tovar pri dovoze aj pri vývoze,  vyhneš sa tak vyrubeniu dane a cla.

Takisto údaje na faktúre musia byť totožné s účtovníctvom.

Ak máš teda toto všetko v poriadku, colné konanie pre teba začína podaním colného vyhlásenia, ktoré musí obsahovať všetky požadované prílohy ako napr. faktúry, kúpne zmluvy...

Pre vývoz sa colné vyhlásenie podáva iba v elektronickej podobe (nie je ho možné podať v papierovej podobe). Ale nezabudni, že musíš mať ako podnikateľ buď elektronický zaručený podpis alebo musíš s colným úradom uzavrieť dohodu o elektronickej komunikácii.

Pri dovoze je potrebné vyplniť jednotný colný doklad (JCD), na základe ktorého ti colný úrad vymeria colný dlh pozostávajúci z cla a DPH. Táto povinnosť sa však vzťahuje iba na dovozy nad 22€.

Existuje aj ústne colné konanie, kedy nemusíš vyplniť žiadny formulár a toto konanie môžeš využiť pri dovoze do 22€ a pri vývoze do 1000€.

Ak často obchoduješ s krajinami mimo EÚ, môžeš požiadať colný úrad o povolenie využívať zjednodušený postup.

V praxi to znamená, že nemusíš chodiť na colný úrad osobne, ale pracuješ v pohodlí vlastných priestorov.  S colným úradom komunikuješ elektronicky a sám si vedieš evidenciu. Rátaj však s tým, že v takom prípade colný úrad môže vykonávať u teba kontrolu.

A čo je colne schválené určenie?

Vyjadruje, čo je možno robiť s tovarom, ktorý dovezieš alebo chceš vyviezť a prekročí colnú hranicu. A tu môžu nastať viaceré situácie:

  • Všetko je v poriadku a tovar sa prepustí do colného režimu
  • Tovar sa umiestni do slobodného pásma alebo slobodného skladu (je to niečo ako „bezhraničné“ pásmo) a tam čaká na svoj osud - rozhodnutie colného úradu
  • Môže sa stať, že s tovarom niečo nie je v poriadku a tak sa musí vyviezť späť do krajiny, odkiaľ si ho doviezol
  • Stáva sa, že sem mieri aj tovar, ktorý nie je dovolený alebo nie je dopravený legálne (napr. pašovanie cigariet, drog). V tom prípade je tovar zničený pod colným dohľadom a tam jeho cesta končí. Nehovoriac o nepríjemnostiach, ktoré z toho ďalej vyplývajú J
  • Je možné, že sa dovezie aj tovar, ktorý nespĺňa podmienky EÚ. V takom prípade je tiež znehodnotený.

Tu je pre teba dosť významné upozornenie!

Odpad, ktorý vzniká zničením a znehodnotením tovaru podlieha takisto clu!

Nenašiel si tu nejakú informáciu, ktorá sa vzťahuje k colnému konaniu a ktorá ťa zaujíma?

Rada ti odpoviem – tu je môj  KONTAKT