Skôr, ako začnete vyvážať

Skôr, ako začneš vyvážať – stručná rekapitulácia toho, čo musíš.....

Dostupnosť zahraničných trhov ponúkla obchodovanie medzi podnikateľmi z rôznych krajín. A vytvorilo sa toľko všelijakých predpisov, že by sa jeden z toho mohol zblázniť. Na nič nesmieš zabudnúť, musíš sledovať aj to, čo by ťa ani vo sne nenapadlo a Boh ťa chráň, ak na niečo neúmyselne zabudneš alebo niečo zanedbáš.

A keďže je opakovanie matkou múdrosti, poďme si teda v skratke zopakovať, na čo nesmieš zabudnúť, pri vývoze alebo dovoze tovaru.

 1. V prvom rade je nutná tzv. registrácia do systému EORI, čo je vlastne registrácia a identifikácia hospodárskych subjektov a iných osôb, ktoré podnikajú na území EÚ. Je to 17 znakový alfanumerický kód, kde je na začiatku kód členského štátu EÚ. Slovensko má kód „SK“.

Tento kód sa používa pri akejkoľvek komunikácii s colným orgánom, preto je pre dovoz či vývoz dôležitý.

Registrácia prebieha elektronicky, na základe zaslania žiadosti mailom, spolu s naskenovanými potrebnými dokladmi.

Nakoľko číslo EORI slúži ako spoločný referenčný údaj pri styku s colnými orgánmi na celom území EÚ, každý hospodársky subjekt má povinnosť sa zaregistrovať v tom členskom štáte, kde má svoje sídlo alebo obvykle vykonáva svoju činnosť. Registrácia v iných členských štátoch nie je potrebná.  

 1. Nezabudni nahlásiť svoje obchodné aktivity na území EÚ pri prekročení stanovených hodnôt – v rámci systému INTRASTAT.

Hodnoty pre Slovensko sú:

 • na dovoz 200 000 €
 • na vývoz 400 000€

Hlásenie sa posiela v elektronickej podobe na príslušnú pobočku colného úradu do 15teho dňa v mesiaci.

A ktorý tovar je vyňatý zo štatistiky zahraničného obchodu a tým aj INTRASTAT-SK hlásení? Pre zaujímavosť sú to napríklad:

 • Zákonné platidlá a cenné papiere; menové zlato

Zákonnými platidlami sa rozumejú platidlá bankovky, mince v obehu, ktoré sú určené ako platidlo. Ak ide o zásielku platidiel, ktoré nie sú v obehu alebo platidlá síce v obehu, ale sú zberateľskými predmetmi (napr. sada euromincí vydávaná v niektorom členskom štáte Eurozóny), sú tieto platidlá predmetom hlásenia.
Vyňaté z Intrastatu sú cenné papiere (poštové známky, diaľničné nálepky...), ktoré sú určené na distribúciu ako doklady o platbe. Ak však sú tieto tovary predmetom zberateľstva alebo sú použité na podobný účel, sú predmetom hlásení.
Za menové zlato vyňaté z vykazovania sa považuje zlato vo vlastníctve štátu používané ako štátne rezervné aktíva. Menové zlato nie je rovnaký pojem ako investičné zlato v terminológii DPH. Všetky ostatné transakcie, vrátane transakcií s investičným zlatom (napr. medzibankové obchody so zlatom, či už vo vlastnom mene alebo v mene svojich klientov) sú predmetom hlásení.

Úplný zoznam vyňatého tovaru si môžeš pozrieť na tejto webovej stránke.

 1. Povinnosť hlásenia do systému INTRASTAT majú podnikatelia – platitelia DPH, ostatní nie.
 2. Po prekročení hraničnej hodnoty musíš už hlásenie o vývoze či dovoze tovaru podávať každý mesiac. Toto hlásenie sa podáva iba v elektronickej podobe vždy do 15teho dňa nasledujúceho mesiaca na príslušný colný úrad.
 3. Snaž sa všetky termíny a povinnosti dodržať, Štatistický úrad ti inak môže uložiť pokutu až 3320€.
 4. Nezabudni správne vypisovať všetky doklady, pozor na to, aby nevznikali rozdiely pri vystavovaní dokladov EUR
 5. Pozor na rozdiel v colnej hodnote tovaru a colnej faktúre. Preto si tieto veci zisti včas. A takisto nezabudni na overenie od dodávateľa o pôvode jeho výrobkov.
 6. Tovar, ktorý vyvážaš a dovážaš musí byť presne špecifikovaný podľa faktúry.
 7. Nesmie byť rozdiel medzi váhou a balením.

V prípade, že ti  nie je niečo jasné, rada ti podarím, aby si sa vyhol akýmkoľvek problémom pri vývoze alebo dovoze tovaru.  Môj KONTAKT