Nomenklatúra a colný sadzobník

Každý tovar, ktorý je dovezený alebo vyvezený,  sa zatrieďuje do tzv. podpoložky kombinovanej nomenklatúry Spoločného colného sadzobníka.

Kľúčovým nástrojom na používanie Spoločného colného sadzobníka je systém záväzných informácií o nomenklatúrnom zatriedení tovaru.

Žiadosť o vydanie záväznej informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru ZINZ sa podáva v písomnej forme na predpísanom tlačive :  ŽIADOSŤ O ZÁVÄZNÚ INFORMÁCIU O NOMENKLATÚRNOM ZATRIEDENÍ TOVARU (ZINZ)

Pred vyplnením žiadosti si prečítajte všeobecné informácie o vypĺňaní žiadosti 

Nomenklatúrne zatriedenie tovaru má zásadný vplyv na výšku sadzby dovozného cla, ako aj sadzby spotrebnej dane a dane z pridanej hodnoty. Na rok 2018 sú sadzby základných ciel uvedené v Spoločnom colnom sadzobníku, ktorý ustanovuje vykonávacie nariadenie Komisie EÚ č. 2017/1925 zo dňa 12.10.2017.

Colný sadzobník pre rok 2018

Žiadosť o vydanie ZINZ sa môže týkať len jedného druhu tovaru. Jedným druhom tovaru sa rozumie tovar, ktorý má podobné vlastnosti, a ktorého rozdiely sú na účel jeho zatriedenia nepodstatné.

K žiadosti je potrebné pripojiť vzorku tovaru, fotodokumentáciu, projekty, prospekty a iné dokumenty, napr. analýzne listy, znalecké posudky, opis výrobného procesu alebo spracovania tovaru.

Vzorku nie je potrebné predložiť v prípadoch, ak:

  • má tovar veľké rozmery,
  • veľkú hmotnosť,
  • ide o nebezpečnú látku,
  • rýchlo podlieha skaze
  • alebo z iných vážnych dôvodov.

S informáciami uvedenými v odsekoch 2 a 9 žiadosti sa bude nakladať ako s dôvernými informáciami a budú zahrnuté do povinnosti zachovávať o nich služobné tajomstvo. 

Ak vám bude vydané ZINZ, nemusíte platiť žiadny správny poplatok. Avšak ak colným orgánom vzniknú nejaké náklady spojené s analýzou, odbornými posudkami alebo vrátením vzoriek, tieto vám môžu byť účtované. Tiež, ak dokumenty sú v cudzom jazyku, môže vás colný úrad vyzvať na zaslanie prekladov.

Zdroj: financnasprava.sk